הקרנות שלנו

אג"ח בארץ - כללי

מור (2A) תיק אג”ח מנוהל + 30%

 

מספר ני”ע:
5119086

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 15/85 (2A)

 

מספר ני”ע:
5119821

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור מעשר אג”ח (1A)

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5109749

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור אג”ח פלוס (1A)

 

מספר ני”ע:
5107693

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (3B) תיק השקעות

 

מספר ני”ע:
5124805

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (0A) אג”ח ישראל

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5123294

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 20/80 (2B)י

 

מספר ני”ע:
5122726

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 10/90 (1A)

 

מספר ני”ע:
5121587

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור25/75 (2B) י

 

מספר ני”ע:
5125919

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1B) תיק אג”ח + 10%י

 

מספר ני”ע:
5125877

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

 

מספר ני”ע:
5125893

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - חברות והמרה

מור אג”ח חברות (1A)

 

מספר ני”ע:
5125901

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1A) (!) אג”ח הזדמנויות

 

מספר ני”ע:
5124342

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (0A) (!) תיק אג”ח מנוהל

 

מספר ני”ע:
5118633

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור נבחרת אג”ח (0B)

 

מספר ני”ע:
5114046

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - מדינה

מור (2A) מדדית פלוס*

 

מספר ני”ע:
5121090

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%

 

מספר ני”ע:
5119078

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (00) מדינה מנוהלת

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5118641

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (00) מדדית מדינה ללא מניות

 

מספר ני”ע:
5117510

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (2A) אג”ח + 15%**

 

מספר ני”ע:
5127477

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט

 

מספר ני”ע:
5125885

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור סולידית (0A)

 

מספר ני”ע:
5122718

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט^^

 

מספר ני”ע:
5122817

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - שקליות

מור ריבית משתנה (00) 

 

מספר ני”ע:
5121579

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור שקלית מדינה (00) ללא מניות

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5109756

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור מק”מ פלוס (1A)

 

מספר ני”ע:
5115621

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור בונד שקלי (00)

 

מספר ני”ע:
5114020

 

למידע נוסף

 

לרכישה

קרן כספית

מור כספית (00)

 

מספר ני”ע:
5119813

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בחו"ל

מור (1D) חסכון פלוס נקוב $יjxf

 

מספר ני”ע:
5126206

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1D) י10/90 תיק חו”ל

 

מספר ני”ע:
5121249

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור אג”ח בינלאומי (0B) מוגנת מט”ח

 

מספר ני”ע:
5107685

 

למידע נוסף

 

לרכישה

גמישות

מור גמישה (4D)

 

מספר ני”ע:
5109731

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מניות

מור (4B) נדל”ן

 

מספר ני”ע:
5124300

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4B) יתר

 

מספר ני”ע:
5124326

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4B) מניות ישראל

 

מספר ני”ע:
5119466

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4A) מנייתית

 

מספר ני”ע:
5107701

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4D) מניות ערך^

 

מספר ני”ע:
5125257

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מניות בחו"ל

מור (4B) מניות גלובלית מוגנת מט”ח

מספר ני”ע:
5125927

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4D) מניות גלובלי

 

מספר ני”ע:
5123740

 

למידע נוסף

 

לרכישה

שם מנהל הקרן: מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. אין באמור לעיל כדי להוות המלצה או הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. חשיפה למניות : 0=0%, 1= 10%, 2= 30%, 3=50%, 4= 120%. חשיפה למט”ח: 0= 0%, D=120%, C=50% ,B=30% ,A=10%. הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) בתוספת שיעור החשיפה האפשרי שלה למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה (כמפורט בנספח להוראה בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.  * עד ליום 25.12.17 היה שם הקרן מור (2A) מדדית מדינה פלוס. (^^) עד ליום 23.11.17 היה שם הקרן מור מדינה + 15% (2B). ** קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה מיום 22.04.18.

WordPress Image Lightbox