מור אג”ח חברות (1A)*

מור אג”ח חברות (1A)* | מס’ ני”ע 5125901

דמי ניהול1: 0.79%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח קונצרניות השואף לשלב חשיפה לחברות מסקטורים שונים ובדירוגי השקעה שונים במטרה ליצור פיזור סיכונים וסקטורים מגוון ככל הניתן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, זאת בשאיפה לשפר את תוחלת התשואה של הקרן5.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות, לרבות תעודות פיקדון, לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות שלא באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למניות, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה3 לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה4 באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
  • הקרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (1A) – עד 10% חשיפה למניות ולמט”ח.  אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף קרן ו/או דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (3) אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ(BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. (4) כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14.11.2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה (5) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת * קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור החל מיום 25.12.17. הקרן בהתאמת נכסים עד יום 07.02.18.

 

WordPress Image Lightbox