מור(4B) מניות גלובלית מוגנת מט”ח*

מור(4B) מניות גלובלית מוגנת מט”ח*| מס’ ני”ע 5125927

דמי ניהול1: 1.65%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק מניות גלובלי המאפשר למשקיע להיחשף לפיזור השקעה בסקטורים ומניות הנסחרים מחוץ לישראל. הקרן תפעל להגנת מטבע על נכסי הקרן, כאשר הגנת המטבע תעמוד על שיעור של לפחות 70% מסך נכסי הקרן בכל תנאי שוק. מנהל הקרן ישאף לפזר את השקעות הקרן על פני מספר שווקים ומדינות בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן למניות הנסחרות בחו”ל לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, זאת על ידי צמצום החשיפה למט”ח באמצעות אופציות וחוזים עתידיים.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה3 לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה4 באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
  • הקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4B) – עד 120% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט”ח.  אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף קרן ו/או דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (3) אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ(BBB-)  או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. (4) כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14.11.2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה (*) קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור החל מיום 11.12.17. הקרן בהתאמת נכסים עד יום 24.01.18.

WordPress Image Lightbox