אסיפה כללית – י.ד מור השקעות בע”מ

 י.ד. מור השקעות בע”מ (“החברה”)

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ג’, 28 באוגוסט 2018, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח’ בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 (להלן: “משרדי החברה“).

הנושאים על סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2017 של החברה; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרם; (3) דיווח לאסיפה על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017; (4) מינוי מחדש של בנימין מאירוב (יו”ר הדירקטוריון), מאיר גרידיש, יוסף לוי, צביקה טבצ’ניק (דירקטור בלתי תלוי), ואלי לוי כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום א’, 5 באוגוסט 2018 (מס’ אסמכתא:2018-01-072961) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ: http://maya.tase.co.il (להלן: “הדוח המיידי”).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הוא יום א’, 19 באוגוסט 2018. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (“כתב ההצבעה האלקטרוני“). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום ג’, 28 באוגוסט 2018 בשעה 09:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תדחה האסיפה מאליה ליום ג’, 4 בספטמבר 2018, בשעה 15:00 באותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, יחשבו לכל עניין מניין חוקי.

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח המלא של ההחלטות ובהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים במשרדי החברה, בימים א’-ה’, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-7554949, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.

 

WordPress Image Lightbox