אסיפה כללית – י.ד מור השקעות בע”מ

 י.ד. מור השקעות בע”מ (“החברה”)

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ד’, 29 ביולי 2020, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח’ בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 (להלן: “משרדי החברה”).

הנושאים על סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2019 של החברה; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) דיווח לאסיפה על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2019; (4) מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים: מר מאיר גרידיש (יו”ר הדירקטוריון), מר יוסף לוי, מר אלי לוי ומר בנימין מאירוב, וכן מינויו של מר ירון בלום (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה; (5) מינוי מחדש של גב’ רלי דנון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 20 ביולי 2020; (6) מינוי מחדש של מר אשר טישלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת החל מיום 18 באוקטובר 2020 ועד לתום תקופת כהונה של 9 שנים ממועד מינויו כדירקטור חיצוני במור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום ד’, 24 ביוני, 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-066276) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ: http://maya.tase.co.il (להלן: “הדוח המיידי”).

 

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הינו יום ד’, 1 ביולי, 2020. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (“כתב ההצבעה האלקטרוני”). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום ג’, 29 ביולי 2020 בשעה 09:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תדחה האסיפה מאליה ליום ב’, 3 באוגוסט 2020, בשעה 15:00 באותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, יחשבו לכל עניין מניין חוקי.

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח המלא של ההחלטות ובהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים במשרדי החברה, בימים א’-ה’, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-7554949, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox