מושגי יסוד פנסיה 850500

לדעת MORE על הפנסיה שלך: כל המושגים שיעזרו לך לדעת יותר

קרן הפנסיה היא אחד החסכונות הכי חשובים שלנו, מאחר שהיא צפויה לסייע לנו לשמור על מצבנו הכלכלי בגיל הפרישה. הנה כל מה שחשוב לדעת כדי להבין הרבה יותר

מקדם קצבה

מקדם קצבה/מקדם המרה הוא מספר בו מחלקים את הצבירה על מנת לדעת את גובה קצבת הזקנה. המקדם קבוע בתקנון (ויכול להשתנות מעת לעת) ונקבע על פי לוחות תמותה/נתונים אקטואריים. דוגמה: פורש/ת עם צבירה של מיליון שקלים ומקדם המרה של 200 - יקבלו קצבה חודשית לכל ימי חייהם בגובה של 5,000 שקלים.


משכורת מבוטחת

המשכורת החודשית המדווחת ממעסיק, מחושבת לפי סכום התגמולים חלקי שיעור התגמולים (דוגמה: הפקדה של 1,000 תגמולים חלקי שיעור של 12.5% - המשכורת היא 8,000 ש"ח). המשכורת הקובעת מה גובה הכיסוי הביטוחי היא "המשכורת הקובעת" ולא "המשכורת המבוטחת".


משכורת קובעת

המשכורת לפיה מחושבת ומשולמת קצבת הנכות לעמית/ה או קצבת השאירים בקרן. מחושב לפי ממוצע משכורת מבוטחת, הגבוה מבין: שלושה חודשים אחרונים, 12 חודשים אחרונים או 12 חודשים שלפני 12 חודשים אחרונים.


הודעה למעסיק - נספח ו'

בעת הצטרפות העמית/ה לקרן, בטרם הגעתה של ההפקדה הראשונה - תישלח למעסיק הודעה על בחירת עובד/ת בקרן פנסיה. בהודעה יפורטו פרטי חשבון הבנק לצורך העברת הכספים. לדוגמה, עובד/ת שבחרו בקרן הפנסיה הנבחרת של מור - על המעסיק לעדכן במערכות השכר שלו להעביר את ההפקדות לקרן הפנסיה של מור גמל ופנסיה בהתאם לפרטים המפורטים בהודעה.


קצבת נכות

עמית/ה מבוטחים שלפחות 25% מכושרם לעבוד נפגע מחמת מצבו/ה הבריאותי, וכתוצאה מכך אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם או בכל עבודה אחרת המתאימה לפי השכלתם, הכשרתם או ניסיונם במשך תקופה העולה על 90 ימים קלנדאריים רצופים.


קצבת זקנה

העמית/ה זכאים לקבל קצבת פרישה מכספי הפנסיה שאותם צברו החל מגיל 60. גובה הקצבה נקבע בהתאם לסכום הצבירה שצברו, מקדם הקצבה המותאם לגילו/ה של העמית/ה ולמסלול הפרישה שבחרו.


קצבת שארים

בעת פטירת העמית/ה, השארים הזכאים לפנסיה הם אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ידועה בציבור), יתום (עד גיל 21), ילד מוגבל יתום והורה הסמוך על שולחנו. שיעור הקצבה שייקבלו השארים נקבע לפי מסלול הביטוח שבחרו העמית/ה, אך לא יותר מ-100% מהשכר הקובע.


חוק פנסיית חובה / צו הרחבה

משנת 2008 כל מעסיק מחויב להפריש הפרשות פנסיוניות בגין עובדיהם. ההפרשות מחולקות בין תגמולי מעביד, תגמולי עובד/ת ופיצויים. ההפרשות המינימליות כיום הן: 6% תגמולי עובד, 6.5% תגמולי מעסיק, 6% פיצויים מעסיק.


תום תקופת כיסוי ביטוחי / גיל פרישה

ניתן לבחור בקרן פנסיה, בכל עת, מתי יסתיימו הכיסויים הביטוחיים לנכות ושארים – האופציות הקיימות הן גילאי 60, 62, 64, 67. נציין כי אין חובת פרישה וקבלת קצבה בגיל הנבחר, אולם הפקדות שיתקבלו לאחר גיל זה ייכנסו לחיסכון בלבד.


תקנון

התקנון מפרט את הזכויות והחובות של הקרן המנהלת ושל העמיתים בקרן וממנו נגזרים נהלי הקרן. תקנון הקרן מתעדכן מעת לעת על פי אישור הממונה.


מאזן / עודף / גרעון אקטוארי

כל רבעון ושנה מבצעת הקרן איזון בין ההתחייבויות אל מול הנכסים. במידה ובסוף הרבעון נותרים בקופה עודפים שלא שימשו את הקרן לצורך תשלום התביעות, תחזיר הקרן את העודפים בחזרה לכלל החוסכים. במידה ובסוף הרבעון חסר כסף - הקרן גובה את התשלום (מהיתרה הצבורה) מכלל העמיתים.


דמי ניהול

הסכומים המשולמים לטובת החברה המנהלת מתוך כספי העמיתים וכוללים: (1) דמי ניהול מהפקדה חודשית (2) דמי ניהול מצבירה שנתית (3) דמי ניהול הוצאות ניהול השקעות (אלו העמלות המשולמות לצורך ניהול השקעה ונלקח מתשואת הקרן). בקרן הפנסיה הנבחרת של מור, דמי הניהול הנם בשיעור של 1% מההפקדה החודשית ו-0.22% מהצבירה השנתית, וזאת לתקופה של 10 שנים לפחות.


מסלקה פנסיונית

המסלקה הפנסיונית היא מערכת מידע המאפשרת העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד/ת. המערכת מאפשרת לבצע פעולות של ניוד (ובעתיד גם הצטרפות/שינויים וכו'). חשוב לציין שסוכנ/ת או משווק/ת יכולים לקבל מידע מהמסלקה הפנסיונית אך ורק לאחר החתמה על ייפוי כוח.


ימי עסקים

ימי עסקים הם ימי חול. לא נכללים: שישי, שבת ושבתון, ימות ראש השנה, ערב ויום כיפור, ערב סוכות ושמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, פורים, יום העצמאות, שבועות ויום בחירות ארציות.


סכום קצבה מזערי

בסעיף 23 לחוק קופות הגמל הוגדר סכום קצבה מזערי, כאשר מעל סכום זה ניתן לבצע היוון קצבה/משיכת קצבה מוכרת. סכום הקצבה לשנת 2024 הוא 5,012 שקלים.


תקרת הפקדה

בקרן פנסיה מקיפה ישנה תקרת הפקדה שנתית בגובה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (61,680 שקלים לשנת 2024). הפקדות מעל תקרה זו יועברו באופן אוטומטי לקרן פנסיה כללית.


תקופת אכשרה

תקופה בת 60 חודשים (חמש שנים) בה העמית/ה לא יהיו מבוטחים בגין מחלה קיימת שהייתה לו/ה טרם הצטרפותם לקרן/חידוש כיסוי ביטוחי בקרן. תקופת אכשרה חדשה תתחיל גם לאחר הפסקת הפקדות/משיכת תגמולים/גידול הכיסוי הביטוחי.


הבטחת קצבה

במועד קבלת קצבת הזקנה ניתן לבחור כי הקצבה תשולם גם לאחר מות הפנסיונר/ית. ניתן לבחור הבטחה ל-60, 120, 180 או 240 חודשים, אך לא יאוחר מגיל 87. משך הבטחת הקצבה משפיע על גובה הקצבה החודשית לפנסיונר/ית.


מודל מנוהל תלוי גיל

מסלול השקעה בו הכספים יועברו באופן אוטומטי לפי גיל העמית/ה. המסלולים הם: עד גיל 50, 50-60, 60 ומעלה. עמית/ה שיגיעו לגיל התקרה של המסלול יועברו אוטומטית למסלול הבא במודל.


ארכת ביטוח

בעת הפסקת הפקדות לקרן יחול תשלום לכיסוי ביטוחי בלבד באופן אוטומטי וזאת לתקופה של חמישה חודשים. העלות של הכיסוי הביטוחי נגבית מתוך היתרה הצבורה של העמית/ה, אלא אם ביקשו לגבות בהו"ק.


הסדר ביטוח

במקרה של הפסקת הפקדות לקרן למשך של יותר מחמישה חודשים (אז מסתיימת תקופת "ארכת הביטוח") קיימת אפשרות לתשלום עבור כיסויים ביטוחיים בלבד עד ל-24 חודשים או לפי וותק הפקדות לקרן (המוקדם מביניהם). את הסדר הביטוח ניתן לבקש עד ליום האחרון של ארכת הביטוח בלבד, וניתן לשלם מהצבירה או בהו"ק.
חשוב לציין כי נשים רבות יוצאות לחופשת לידה ולא מאריכות את הכיסוי הביטוחי בזמן חופשה ללא תשלום. במקרה כזה, הזכויות שנצברו בקרן עלולות להיפגע.


וותק / גיל תחילת כיסוי ביטוחי

כאשר עמית/ה מצטרפים נקבע להם גיל תחילת כיסוי ביטוחי. הגיל קובע את שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ושארים. עמית/ה שמניידים מקרן פנסיה אחרת, שומרים על גיל תחילת הכיסוי הביטוחי שנקבע בקרן המעבירה. ישנם מקרים בהם הגיל מתאפס (כגון משיכת תגמולים).


רצף ביטוחי

בקרן פנסיה ישנה חשיבות על שמירה על כיסוי ביטוחי פעיל חודש בחודשו. עמית/ה שלא מפקידים לקרן במשך יותר מ-5 חודשים (תום תקופת "ארכת הביטוח") הרצף הביטוחי שלהם ייפסק, וחידוש התשלום יהיה כרוך בתקופת אכשרה חדשה למשך חמש שנים.


נכות מתפתחת

עמית/ה שמקבל/ת קצבת נכות - גובה הקצבה אינו משתנה לאורך השנים (למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן) וזאת בניגוד לעמיתים שעובדים שלהם, בדרך כלל, ישנה עליה ריאלית בשכר מעת לעת. עמיתים שבחרו בקצבת נכות מתפתחת יקבלו תוספת של 2% לשנה לקצבת הנכות שלהם.


נכות כפולה

קצבת נכות משולמת בקרן פנסיה החל מהחודש השלישי לנכות. מי שרכשו קצבת נכות כפולה יקבלו בחודש השלישי והרביעי קצבאות כפולות (בגין החודשים הראשון והשני). קצבת נכות כפולה היא כיסוי ברירת מחדל לכל המצטרפים לקרן הפנסיה, ניתן לבטל את הכיסוי (עלות הכיסוי תועבר לטובת חיסכון).

הערות משפטיות

המידע האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד וזכויות העמיתים/ות והשאירים/ות נקבעות על פי תקנון הקרן ו/או הוראות ההסדר התחיקתי כפי שיעודכנו מעת לעת.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

ניוד קרן פנסיה - מדריך למעבר מהיר ונכון

החיסכון הפנסיוני הוא משמעותי מאוד לעתיד שלנו – וחשוב לוודא שהוא נמצא בידיים נכונות. כיום, קל יחסית לנייד את קרן הפנסיה, אבל כדאי לשים לב לכמה דברים

5 דברים שחשוב לדעת על פנסיה

איך עוקבים אחר ביצועי הפנסיה, אילו התאמות אישיות ניתן לעשות ומה ההשפעה של הגיל על מסלולי ההשקעה?

קרן פנסיה נבחרת - המדריך

מי בוחר את קרן הפנסיה הנבחרת, האם מדובר בדמי הניהול הנמוכים ביותר בשוק – ומה מטרת המהלך

כל הטעויות שכדאי להימנע מהן בניהול קרן פנסיה

חשוב להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל צעיר ככל הניתן, להימנע ככל הניתן ממשיכת כספי הפיצויים ולוודא שהמעסיק ממלא את חובותיו. חמש עצות שיעזרו להגדיל את החיסכון הפנסיוני

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?