950505

מידע כללי ורגולציה

שם החברה:
מור גמל ופנסיה בע"מ מספר ח.פ: 514956465
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

תחום פעילות:
קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קרנות פנסיה, חיסכון לכל ילד

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

  • י.ד. מור השקעות בע"מ מספר ח.צ: 513834606
    דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334
  • אורי קרן (אחזקה ישירה)

שעות פעילות
ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות אתר החברה - 24/7
מענה טלפוני בימי א'-ה' בין השעות 8:30 - 16:00

פרטי התקשרות:
טלפון: 4544* / 074-7811200
דואר אלקטרוני: sherut@more.co.il
פקס: 074-7811920

הנהלה:
אורי קיסוס - מנכ"ל מור גמל ופנסיה
מאיר גרידיש - יו"ר מור גמל ופנסיה
אורי קרן - מנהל השקעות ראשי
רותם זיידל, עו"ד - יועצת משפטית ומזכירת חברה
סיון לוי, רו"ח - מנהלת כספים
נינה צור - מנהלת סיכונים

דירקטוריון וועדות:
דירקטוריון החברה: מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.
ועדת השקעות: מתכנסת אחת לשבועיים.
ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות שש פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.
ועדת ניהול סיכונים: מתכנסת לפחות פעמיים בשנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.

חברי הדירקטוריון:
מאיר גרידיש - יו"ר
יוסף לוי
יוטב קוסטיקה
ניר צרפתי
ורד קרין - דח"צ
יהודית טיטלמן - דב"ת
שרה בנימיני - דב"ת

חברי ועדת השקעות:
ורד קרין - דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי

חברי ועדת ביקורת:
ורד קרין - דח"צ
יהודית טיטלמן - דב"ת
שרה בנימיני - דב"ת

חברי ועדת ניהול סיכונים:
ורד קרין - דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי

הערות משפטיות

המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.