950505

גילוי נאות - ניהול תיקי השקעות

גילוי נאות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ")

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ ("מור השקעות") היא בעלת רישיון מס' 584 מאת רשות ניירות ערך והיא עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות.
מור השקעות היא חברה בת של י.ד. מור השקעות בע"מ ("י.ד. מור"), חברה ציבורית שהנפיקה לציבור מניות (מס' ני"ע 1141464), אג"ח להמרה (מס' ני"ע 1167303) ואופציות (מס' ני"ע 1141472).

י.ד. מור מחזיקה במספר חברות הנמנות עם קבוצת מור ("קבוצת מור" או "הקבוצה"), ובאמצעותן היא עוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון, בנוסף לפעילותה באמצעות מור השקעות, ובכלל זה - עוסקת בניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, בניהול קרנות השקעה, בניהול מוצרים פנסיוניים, מתן שירותי שיווק לחיסכון ארוך טווח (סוכנות) ומתן שירותי ביצוע בעסקאות בניירות ערך זרים. פעילות כאמור מבוצעת, בין היתר, באמצעות החברות הבאות (אשר מהוות חברות קשורות למור):

1. מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ ("מור קרנות נאמנות") - חברה המנהלת קרנות נאמנות ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;
2. מור גמל ופנסיה בע"מ ("מור גמל ופנסיה") - חברה מנהלת של קופות גמל (ובכלל זה, קרנות השתלמות המהוות נכס פיננסי לפי חוק הייעוץ) וקרנות פנסיה, ונמצאת בשליטתה של י.ד. מור;
3. 1L MORE ALTERNATIVE CREDIT FUND LP | 1L MORE CLO LTD - שותף כללי וחברה מנהלת של קרן גידור קיימנית המתמחה בהשקעות ב- CLO
4. קרנות השקעה נוספות:
   4.1 מור השקעות בי.טי בע"מ | מור גלובל אקוויטי (שותפות מוגבלת)
   4.2 מור ויאי מאקרו פאנד (שותף כללי) בע"מ | P.L GLOBAL THEMATIC MACRO FUND 
   4.3 מור קו- אינווסט 1 (ג'י.פי) בע"מ | מור קו- אינווסט (אל.פי), שותפות מוגבלת
   4.4 ניהול מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ
   4.5 מור ניהול אגד קרנות בע"מ | מור אגד קרנות חוב שותף כללי בע"מ | מור אגד קרנות חוב, שותפות מוגבלת
   4.6 מור סטארלייט 3 בע"מ | מור סטארלייט קנדה 3, שותפות מוגבלת

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק הייעוץ, מור השקעות מביאה בזאת לידיעתכם כי היא - (א) עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ; ו-(ב) בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי מור קרנות נאמנות ומור גמל ופנסיה ובמתן שירותים על-ידה, היא עשויה להעדיף את הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי החברות אליהם יש לה זיקה, וזאת על-פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

רשימת הנכסים הפיננסיים המלאה והמעודכנת מופיעה באתר האינטרנט של החברה:

  • לרשימת הנכסים הפיננסיים קרנות הנאמנות, לרבות קרנות סל וקרנות מחקות, המנוהלות על-ידי מור קרנות נאמנות, המתעדכנת באופן שוטף באתר - לחצו כאן
  • לרשימת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי החברה מור גמל המתעדכנת באופן שוטף באתר החברה - לחצו כאן


מור השקעות ותאגידים קשורים למור השקעות ועשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים או בקשר עם אחזקתם, וכן עשויים לקבל עמלות הפצה, עמלות שיווק, דמי ניהול ועמלות אחרות, בין היתר, בגין רכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים עבור הלקוח.

עובדי מור השקעות ו/או מי מטעמה ו/או צדדי ג', העוסקים בשיווק, בתיווך, בהפניית לקוחות ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שמור השקעות גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.

בכפוף להוראות כל דין, חברות בקבוצת מור וצדדים קשורים אליהן עשויים, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמם, בכל עת, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים, הנמכרים או המוחזקים בחשבונות לקוחות.

 

הערות משפטיות

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.