Group 34@2X

מדיניות מנהל התיקים ביחס לשילוב שיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי ("שיקולי ESG")

שיקולי ESG בתהליך בחירת ההשקעות והערכת הסיכונים

בטרם קבלת החלטת השקעה בנכס (מניה, אג"ח וכדומה) בעבור תיק מנוהל רשאים מנהלי ההשקעות במנהל התיקים, אך אינם חייבים, לשקול בנוסף ליתר שיקולי ההשקעה גם שיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי ("שיקולי ESG") בקשר למנפיקי הנכסים כאמור.

לצורך יישום האמור לעיל, מנהל התיקים יאפשר למנהלי ההשקעות גישה לניתוחי או דירוגי או ציוני ESG ("נתוני ESG") של אותם נכסים שעבורם יהיו (ככל שיהיו) בידי מנהל התיקים נתוני ESG, בין אם מקורם הוא בניתוחים פנימיים של בית ההשקעות מור ובין אם הם מבוססים על גורמים חיצוניים, לרבות מערכות מסחר חיצוניות, אנליזות חיצוניות וכיו"ב. מכיוון שתחום ניתוח ודירוג ESG עדיין נמצא בשלבי התפתחות בעולם ובמיוחד בישראל, מנהל התיקים אינו מתחייב כי יהיו בידיו נתוני ESG ביחס לכלל הנכסים שיוחזקו מעת לעת בתיקים המנוהלים.

יצוין, כי לעמדת מנהל התיקים תהליך הערכת הסיכונים הוא חלק מובנה בתהליך בחירת ההשקעה.

שיקולי ESG בניתוח ההשפעה על התשואה:

מטרתו העיקרית של מנהל התיקים היא להשיא תשואה ללקוחותיו לאורך זמן, בהתאם לצרכי הלקוחות ולרמת הסיכון ומדיניות ההשקעה שנקבעה עבורם. בשל כך, לעמדת מנהל התיקים קביעת כללים גורפים לעניין שילוב שיקולי ESG, בהעדר תקן אחיד לנתוני ESG ולמורכבות התחום שנמצא כאמור בשלבי התפתחות, עשויה לפגוע בגמישות הניהול ובתשואת התיקים המנוהלים. בין היתר בשל כך, בחר מנהל התיקים להשאיר למנהלי ההשקעות את האפשרות, אך לא את החובה, להיעזר בנתוני ESG כחלק ממכלול שיקולי ההשקעה והערכת הסיכונים במטרה להניב ערך עבור לקוחותיו לאורך זמן.