Group 35@2X

קרנות השקעה פרטיות

יתרונות

ההשקעות האלטרנטיביות הולכות ותופסות תאוצה בישראל ובעולם, כשמשקיעות ומשקיעים כשירים מחפשים אפיקי השקעה יצירתיים, שאינם בשוק הסחיר. במקביל, גם הגופים המוסדיים החלו להקצות אחוז שהולך וגדל מתיק ההשקעות המנוהל לאפיק האלטרנטיבי. מגמה זו היא הזדמנות לגיוון פורטפוליו הנכסים, וכן למיתון התנודתיות של תיק ההשקעות - בין היתר מאחר שלנכסים שאינם סחירים קיימת קורלציה נמוכה, אם בכלל, לשוק הסחיר. כמו כן, בשוק הלא סחיר קיימות הזדמנויות השקעה, שלעיתים רבות קשה למצוא בשוק הסחיר.

 

האתגר הוא לסנן את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר, מתוך שפע ההזדמנויות שמגיעות לפתחנו מידי יום. מור קרנות השקעות פרטיות מציעה למשקיעות ולמשקיעים כשירים מגוון קרנות השקעה, שנבחרו בקפידה לאחר סינון של מאות רעיונות השקעה שנבחנו בבית ההשקעות בשנים האחרונות.

הקרנות שלנו

 

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.