Header2

MORE 1L INVESTMENT

הקרן מתמחה בהשקעה בניירות ערך המגובים במאגר הלוואות בכירות (חוב בכיר) הניתנות ע"י תאגידים בנקאיים לחברות הפועלות בסקטורים שונים בעלות דירוג ממוצע BB/B בארה"ב בלבד. ההשקעה מתבצעת באמצעות מכשיר הCLO - (Collateralized Loan Obligation), הכפוף לתנאים מחמירים בפיקוח ה - SEC (רשות ניירות ערך בארה"ב).

הזדמנות השקעה

סקטור ה-CLO השיג תשואות מיטביות על פני שוק החוב הקונצרני המסורתי (על פי נתוני עבר), בעוד שעל פי נתוני חברות הדירוג הגלובליות, השיעור המצטבר של אירועי דיפולט בשכבות השונות של CLOs נמוך בהשוואה לאג"ח קונצרניות באותו דירוג.

 

ההלוואות בהן משקיעה הקרן הן בראש עדיפות הנשייה, המקנה יתרון מובהק ביחס להשקעה באיגרות חוב של אותן חברות.

 

נציין כי מכשירי ה-CLO מגובים בהלוואות בריבית משתנה מה שמעניק למכשיר יתרון בסביבת ריבית עולה.

יתרונות הקרן
  • הקרן מאפשרת למשקיעות ומשקיעים כשירים להשקיע בשוק ה-CLO המספק חשיפה לשוק המימון התאגידי בארה"ב, כאלטרנטיבה לסקטור האג"ח הקונצרניות המסורתי
  • פיזור השקעה - השקעה בחברות וסקטורים שונים מייצרת פיזור חשוב בהשקעה
  • הקרן מנוהלת על ידי צוות מנהלים בכירים בארץ ובארה"ב בעלי ניסיון מצטבר של למעלה מ-50 שנה בשוק ה-CLO בשיתוף פעולה עם מנהלי ההשקעות של בית ההשקעות מור
  • הקרן עושה שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים כמכשיר תומך החלטה במבחני לחץ ואגרגציה

רו"ח מבקר: EY
אדמיניסטרטור: צור אייפקס
בעל שליטה: בית ההשקעות מור
מטבע הקרן: שקל /דולר
מנהל הקרן: יותם שלו

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.