850X500 COINVEST

MORE Co Invest

הקרן מתמחה בהשקעה בחברות טכנולוגיה בשלבים מתקדמים (Late stage & Pre IPO). העסקאות נבחנות על ידי מחלקת המחקר של מור - מהגדולות והמקצועיות ביותר בישראל, וכן על ידי שותפים אסטרטגיים של בית ההשקעות, שעשו אקזיטים בשווי מצרפי של מיליארדי דולרים

 

יתרונות הקרן:

  • הנגשת השקעות שאינן חשופות למשקיעות ולמשקיעים פרטיים בעקבות חסמי כניסה, שנובעים מגודל השקעה וגישה לעסקאות איכותיות, תוך ניצול המומחיות והניסיון הקיימים במור בית השקעות
  • בעקבות המוניטין וגודלו של מור, ניתנת לבית ההשקעות עדיפות להשקעות טרם הצעתן לציבור הרחב
  • ההשקעה ב-More Co Invest מבוצעת לצד מור בית השקעות, שותפים אסטרטגיים נוספים ובתנאים זהים

 

רואה חשבון: BDO זיו האפט
אדמיניסטרציה ונאמנות מס: צור ניהול הון בע"מ
ייעוץ משפטי: HERZOG FOX & NEEMAN
מטבע הקרן: ש"ח
קסטודיאן: בנק הפועלים

הקרן סגורה למשקיעות ומשקיעים חדשים. למידע על קרנות נוספות>>

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.