850X500 STARLIGHT

MORE Starlight

פידר בלעדי ומוגבל להשקעה בקרן השלישית של חברת Starlight - הזדמנות להשקיע לצד הגופים הגדולים בארץ ובעולם, באמצעות חברת הנדל"ן הגדולה והוותיקה בקנדה בתחום המולטי פמילי

 

יתרונות הקרן:

  • הידע והמומחיות של סטארלייט פוגש את המחסור המתמשך במקבצי מולטי פמילי בקנדה, בלווי מור קרנות השקעה פרטיות
  • הקרן השלישית במספר - הקרן תהנה מהידע והניסיון של הצוות שניהל בהצלחה את הקרן הראשונה והשנייה, ותנוהל על ידו באותה אסטרטגיה
  • השקעה ב-8-10 הערים הגדולות בקנדה, בזמן ששיעור המהגרים הינו הגבוה ביותר בהיסטורית המדינה
  • רוב הנכסים (כ-81%) מוחזקים ומתופעלים על ידי משקיעות ומשקיעים פרטיים (תמונת ראי למצב בארה"ב)

 

רואה חשבון: KPMG
אדמיניסטרציה ונאמנות מס: צור ניהול הון
ייעוץ משפטי: גולדפרב זליגמן
מטבע הקרן: דולר קנדי
בנק מלווה: בנק הפועלים

הקרן סגורה למשקיעות ומשקיעים חדשים. למידע על קרנות נוספות>>

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.