מור אג”ח בינלאומי (OB) מוגנת מט”ח

מור אג”ח בינלאומי (OB) מוגנת מט”ח | מס’ ני”ע 5107685

דמי ניהול1: 0.88%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח בינלאומי מנוהל השואף להקטין את השפעת השינויים הנובעים מחשיפה מטבעית. מנהל הקרן יפעל בשווקי החוץ וישאף לשלב חשיפה לאג”ח ממשלתיות ואג”ח חברות. מנהל הקרן יפעל לנטרול השפעות המטבע באמצעות נגזרים, בשאיפה להפחית סיכוני מטבע2 ולשמור על תנודתיות נמוכה3 בקרן.

עיקרי מדיניות השקעה4:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח מכל סוג הנסחר בחו”ל, לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הוא אג”ח או מדד אג”ח, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות/אג”ח שאינו בדירוג השקעה*.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (0B)- ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום 3 חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.  ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. .אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19.(2) להערכת מנהל הקרן בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים. (3) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי ו/או סטיית תקן כלשהי, לרבות תשואה עודפת ו/או סטיית תקן נמוכה. (4) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

WordPress Image Lightbox