מור גמישה (4D)

מור גמישה (4D) | מס’ ני”ע 5109731

דמי ניהול1: 1.88%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק השקעות מנוהל וגמיש על כלל אפיקי ההשקעה השונים. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות בהתאם לשיקולו, יכולת ניתוב החוב והערכת שווי חברות שעורך מעת לעת. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפות בין האפיקים השונים ובשיעורים משתנים, בשאיפה לשפר את תחולת התשואה של הקרן2.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה:D- עד 120% חשיפה למט”ח. 4- עד 120% חשיפה למניות. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

WordPress Image Lightbox