מור גמישה (4D)

מור גמישה (4D) | מס’ ני”ע 5109731

דמי ניהול1: 1.88%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק השקעות מנוהל וגמיש על כלל אפיקי ההשקעה השונים. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות בהתאם לשיקולו, יכולת ניתוב החוב והערכת שווי חברות שעורך מעת לעת. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפות בין האפיקים השונים ובשיעורים משתנים, בשאיפה לשפר את תחולת התשואה של הקרן2.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4D) – עד 120% חשיפה למניות ולמט”ח.   אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993.מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19. (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

WordPress Image Lightbox