מור כספית (00)

מור כספית (00) | מס’ ני”ע 5119813

דמי ניהול1: 0.14%

עיקרי מדיניות השקעה2:

 • אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, שאינן צמודות, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה, דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.
 • אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, שאינן צמודות ואם הוצאו שלא על ידי המדינה דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהם גם לפחות אחד מאלה:
  א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.
  ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דוה לתנודתיות של אגרות חוב, כאמור בסעיף 1 לעיל.
 • מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה 13 חודשים.
 • תעודות חוב שאינן צמודות ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן תהתנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולבחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ”ה-1994.
 • פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש”ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת , במקרה ששווי הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים בקרן יעלה על 50% , במידה ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על 180 במשך 12 חודשים, הדבר לא יהווה חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן.
 • שווי הפיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
 • משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים.
 • בכוונת מנהל הקרן להחזיק בקרן פיקדונות בהתאם למגבלות הקבועות בדין, ובהתאם לשיקול דעתו.
 • כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש”ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש”ח.
 • הקרן לא תיצור חשיפה למניות, למט”ח ולאג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
 • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה:0- ללא חשיפה למט”ח. 0- ללא חשיפה למניות. (*) “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מודרגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך (BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף קרן ו/או דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

WordPress Image Lightbox