מור כספית (00)

מור כספית (00) | מס’ ני”ע 5119813

דמי ניהול1: 0.14%

עיקרי מדיניות השקעה2:

 • אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, שאינן צמודות, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה, דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.
 • אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, שאינן צמודות ואם הוצאו שלא על ידי המדינה דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהם גם לפחות אחד מאלה:
  א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.
  ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דוה לתנודתיות של אגרות חוב, כאמור בסעיף 1 לעיל.
 • מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה 13 חודשים.
 • תעודות חוב שאינן צמודות ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן תהתנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולבחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ”ה-1994.
 • פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש”ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת , במקרה ששווי הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים בקרן יעלה על 50% , במידה ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על 180 במשך 12 חודשים, הדבר לא יהווה חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן.
 • שווי הפיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
 • משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים.
 • בכוונת מנהל הקרן להחזיק בקרן פיקדונות בהתאם למגבלות הקבועות בדין, ובהתאם לשיקול דעתו.
 • כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש”ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש”ח.
 • הקרן לא תיצור חשיפה למניות, למט”ח ולאג”ח שאינו בדירוג השקעה*.
 • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (00)- ללא חשיפה למניות ולמט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו.** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף..

WordPress Image Lightbox