מור (2B) עוקבת תיק 2 לבנק דיסקונט^

מור (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט^ | מס’ ני”ע 5122817

דמי ניהול1: 0.49%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח ממשלתי עם אפשרות חשיפה לאפיק המניות, בשיעור שלא יעלה על 15% משווי נכסי הקרן. מנהל הקרן שואף לשלב השקעה בין האפיק הצמוד והשקלי בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים2.

עיקרי מדיניות השקעה3:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שהונפקו על ידי המדינה (ו/או בערבותה), לרבות מק”מ, לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • מנהל הקרן יתאים את תמהיל ההשקעות בקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של “תיק 2” של בנק דיסקונט^^.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (2B)- עד 30% חשיפה למניות ולמט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) להערכת מנהל הקרן. (3) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/ דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (^) עד ליום 23.11.17 היה שם הקרן מור מדינה + 15% (2B). (^^) לפירוט התמהיל המלא ראה אתר הבנק: https://www.discountbank.co.il/DB/private/savings-investments/economic-reviews/investment-committee?tab=1.

WordPress Image Lightbox