מור מניות ערך (4D)

מור מניות ערך (4D)| מס’ ני”ע 5125257

דמי ניהול1: 1.25%

אופן ניהול הקרן:

הקרן תשמש כתיק השקעות מנייתי. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפות למניות ערך3 מכל סוג וממגוון סקטורים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן למניות ערך3 , מניות שלהערכת מנהל הקרן נסחרות במחיר נמוך ביחס לשווי הכלכלי שלהן ו/או ביחס לחברות אחרות בענף זה, לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות שאינן מניות ערך3 לא יעלה, בערך מוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  •  שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  •  שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  •  הקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4D) – עד 120% חשיפה למניות ולמט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.  ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993.מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (3) סיווג מניה כמניית ערך יתבסס בהכרח על שיקול של פרמטרים כגון מכפיל רווח ו/או מכפיל הון ו/או מכפיל מכירות, בנוסף רשאים להתבסס בהחלטה כאמור גם על מודל תזרים מזומנים ו/או מכפיל תזרים מזומנים ו/או בחינה אנליטית של נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברה- להגדרה המלאה של מניות ערך ראה את תשקיף הקרן מיום 12.09.17. (^) קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה מיום 19.09.17.

WordPress Image Lightbox