מור נבחרת אג”ח (0B)

מור נבחרת אג”ח (0B) | מס’ ני”ע 5114046

דמי ניהול1: 0.9%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח קונצרני מנוהל. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפה לאג”ח חברות בעלות דירוג השקעה, במסגרת ניהול מח”מ של תיק האג”ח בקרן של עד 5 שנים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות, לרבות תעודות פיקדון, שדורגו בדירוג A ומעלה^ או דירוג מקביל לו לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לאג”ח כאמור ללא תעודות פיקדון לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הדירוג הממוצע של כלל האג”ח הקונצרניות, לרבות תעודות פיקדון, אליהן הקרן חשופה לא יפחת מדירוג (A) או דירוג מקביל לו.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות/ אג”ח שאינו בדירוג השקעה*.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך המוחלט, למט”ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • משך החיים הממוצע של תיק האג”ח לא יעלה על 5 שנים.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (0B)- ללא חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993.  (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (^) לרבות אג”ח שברכישתה לקרן עמדה בדירוג, ואח”כ דירוגה השתנה/הופסק ואינה בדירוג הנדרש, ולא חלפו שלושה חודשים מהמועד שאינה בדירוג הנדרש

WordPress Image Lightbox