מור נבחרת אג”ח (0B)

מור נבחרת אג”ח (0B) | מס’ ני”ע 5114046

דמי ניהול1: 0.9%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח קונצרני מנוהל. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפה לאג”ח חברות בעלות דירוג השקעה, במסגרת ניהול מח”מ של תיק האג”ח בקרן של עד 5 שנים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות, לרבות תעודות פיקדון, שדורגו בדירוג A ומעלה^ או דירוג מקביל לו לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לאג”ח כאמור ללא תעודות פיקדון לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הדירוג הממוצע של כלל האג”ח הקונצרניות, לרבות תעודות פיקדון, אליהן הקרן חשופה לא יפחת מדירוג (A) או דירוג מקביל לו.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות/ אג”ח שאינו בדירוג השקעה*.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך המוחלט, למט”ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • משך החיים הממוצע של תיק האג”ח לא יעלה על 5 שנים.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה: 0- ללא חשיפה למניות. D- עד 120% חשיפה למט”ח. (*) “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מודרגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך (BBB-)  או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (^) לרבות אג”ח שברכישתה לקרן עמדה בדירוג, ואח”כ דירוגה השתנה/הופסק ואינה בדירוג הנדרש, ולא חלפו שלושה חודשים מהמועד שאינה בדירוג הנדרש.

WordPress Image Lightbox