מור (0A) אג”ח ישראל

מור (0A) אג”ח ישראל | מס’ ני”ע 5123294

דמי ניהול1: 0.69%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח ללא חשיפה למניות. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפה לאג”ח ממשלתיות וקונצרניות, בין האפיק השקלי והצמוד, וכן לפעול תוך שימוש בהנפקות ציבוריות ופרטיות, זאת בשאיפה לשפר את תוחלת התשואה של הקרן2.

עיקרי מדיניות השקעה3:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או אג”ח שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה(לרבות תעודות פיקדון) לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג”ח אלו ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ – 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח, בערך מוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך ונגזרים שיימצאו על ידי מנהל הקרן במועד ההשקעה כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה: A- עד 10% חשיפה למט”ח. 0- ללא חשיפה למניות. (*) “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מודרגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך (BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.  (3) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

WordPress Image Lightbox