מור (0A) אג”ח ישראל

מור (0A) אג”ח ישראל | מס’ ני”ע 5123294

דמי ניהול1: 0.69%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח ללא חשיפה למניות. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפה לאג”ח ממשלתיות וקונצרניות, בין האפיק השקלי והצמוד, וכן לפעול תוך שימוש בהנפקות ציבוריות ופרטיות, זאת בשאיפה לשפר את תוחלת התשואה של הקרן2.

עיקרי מדיניות השקעה3:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או אג”ח שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה(לרבות תעודות פיקדון) לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג”ח אלו ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ – 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח, בערך מוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך ונגזרים שיימצאו על ידי מנהל הקרן במועד ההשקעה כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (0A)  – עד 10% חשיפה למט”ח וללא חשיפה למניות. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגת או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח על תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.2016 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19.  (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. (3) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

WordPress Image Lightbox