מור (1D) חסכון פלוס נקוב $

מור (1D) חסכון פלוס נקוב $ | מס’ ני”ע 5126206

דמי ניהול1: 0.59%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח גלובלי מנוהל בעל אפשרות חשיפה למניות שלא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. .

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לנכסים סולידיים הנסחרים מחוץ לישראל^, לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח מכל סוג שלא באמצעות תעודות פיקדון לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למניות, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, למט”ח, לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • הקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (1D) – עד 10% חשיפה למניות ועד 120% חשיפה למט”ח. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19.(2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף קרן ו/או דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. * אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ(BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (^) נכס סולידי הינו אג”ח ממשלתית הנסחרת במטבע דולר ארה”ב, שדירוגה אינו נמוך מהדירוג המקביל הבינלאומי של אג”ח ממשלת ישראל ו/או אג”ח חברות בדירוג עולמי המקביל לדירוג מקומי של AA ומעלה ו/או פיקדונות דולרים ו/או מזומנים בדולר ארה”ב.

WordPress Image Lightbox