מור (2A) מדדית פלוס^

מור (2A) מדדית פלוס^ | מס’ ני”ע 5121090

דמי ניהול1: 0.55%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח צמוד מדד בעל עוגן השקעה באג”ח ממשלתיות, שלא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן ישאף לשלב מעת לעת השקעה באג”ח קונצרניות צמודות וישלב חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה על 12% ובשאיפה לשפר את תוחלת תשואת הקרן2.

עיקרי מדיניות השקעה3:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח צמודות למדד לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש-50% יהיו חשופים צמודות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למניות לא יעלה על 12% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, לאג”ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • משך החיים הממוצע של תיק האג”ח בקרן לא יעלה על 4.5 שנים.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (2A)- עד 30% חשיפה למניות, ועד 10% חשיפה למט”ח.  אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993.מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19. (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. (3) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של  הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. ^ עד ליום 25.12.2017 היה שם הקרן מור (2A) מדדית מדינה פלוס.

WordPress Image Lightbox