מור (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מור (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | מס’ ני”ע 5129457

דמי ניהול1: 0.72%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח השואף לשלב חשיפה בין אג”ח ממשלתיות ואג”ח קונצרניות ובין האפיק הצמוד והשקלי. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יתאים את תמהיל ההשקעות בקרן בהתאם לשינויים שיחולו בתמהיל ההשקעות של תיק 2 של הבנק הבינלאומי3

הקרן הינה קרן חדשה יחידותיה הוצעו לציבור החל מיום 10.07.19. לקרן 45 ימי התאמת נכסים עד ליום 22.08.19.

עיקרי מדיניות השקעה2:

 

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 75% השווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח, בערך מוחלט, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערך מוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • מנהל הקרן יתאים את תמהיל ההשקעות בקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של “תיק 2” של בנק הבינלאומי3
  • השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו”ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו”ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה: B- עד 30% חשיפה למט”ח. 2- עד 30% חשיפה למניות. (*) “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מודרגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך (BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה  דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (3) לפירוט התמהיל המלא ראה אתר הבנק:
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/CapitalMarket/Investment/Portfoli

WordPress Image Lightbox