מור (3B) תיק השקעות

מור (3B) תיק השקעותי | מס’ ני”ע 5124805

דמי ניהול1: 0.90%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח בעל אפשרות חשיפה למניות שלא תעלה על 50%. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפות לאג”ח ולמניות הנסחרות בארץ ובחו”ל וזאת בהתאם להערכות, ניתוחים ונתונים כלכליים2.

עיקרי מדיניות השקעה3:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב, לרבות תעודות פיקדון, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן , בערך מוחלט, למניות לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן , בערך מוחלט, למט”ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, לאג”ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.

מידע נוסף:

  • גודל פקודה מינימלי להזמנת יחידות יעמוד על 100,000 יחידות ערך נקוב.
  • יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 700 מיליון יחידות בנות 1 ₪ ערך נקוב כ”א.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (3B) – עד 50% חשיפה למניות, ועד 30% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.(1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19. (2) להערכת מנהל הקרן (3) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.

WordPress Image Lightbox