מור (4D) השקעות^

מור (4D) השקעות^ | מס’ ני”ע 5127725

דמי ניהול1: 1.50%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק השקעות גמיש השואף לנהל חשיפות בשווקי המניות והאג”ח בארץ ובחו”ל. מנהל הקרן ישאף ליצור ערך מותאם סיכון בהתאם למצבי שוק משתנים באמצעות אסטרטגיית Long/Short על נכסי בסיסי שונים ו/או זהים^^.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • מנהל הקרן עשוי לפעול, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו, באסטרטגיות Long/Short (פוזיציות חיוביות/שליליות) בישראל /ו או בחו”ל על נכסי בסיס שונים הן בהיקף האחזקה והן בסוג הנכס ו/או על נכסי בסיס זהים.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות בערך מוחלט לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח בערך מוחלט לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • הקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

 

  • קרן חדשה שיחידותיה הוצאו לציבור לראשונה ביום 12.06.18.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4D)- עד 120% חשיפה למניות  ולמט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19.(2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (^) קרן חדשה שיחידותיה הוצאו לציבור לראשונה ביום 12.06.18. (^^) אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור.





WordPress Image Lightbox