מור סולידית (0A)

מור סולידית (0A) | מס’ ני”ע 5122718

דמי ניהול1: 0.55%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח ממשלתי השואף לשלב השקעה של אגרות חוב קונצרניות בדירוג השקעה של AA ומעלה. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות בין האפיק השקלי והצמוד במסגרת ניהול מח”מ של תיק האג”ח בקרן של עד 3.5 שנים.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שהונפקו ע”י מדינת ישראל או בערבותה, אג”ח בדירוג AA ומעלה (או דירוג מקביל לו), מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שהונפקו ע”י מדינת ישראל או בערבותה לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • משך החיים הממוצע של תיק האג”ח של הקרן לא יעלה על 3.5 שנים.
  • הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (0A) – ללא חשיפה למניות ועד 10%  חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגת או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.  ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח על תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. מנהל הקרן עשוי להעלות את דמי הניהול בקרנות ביום 01.01.19. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף..

WordPress Image Lightbox