מור (OC) אג”ח בינלאומי^

מור (OC) אג”ח בינלאומי^ | מס’ ני”ע 5107685

דמי ניהול1: 0.88%

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח מכל סוג הנסחר בחו”ל, לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הוא אג”ח או מדד אג”ח, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למט”ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן לא תיצור חשיפה למניות/אג”ח שאינן בדירוג השקעה*.
  • הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (0C)- ללא חשיפה למניות ועד 50% חשיפה למט”ח. * “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד תום 3 חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.  ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. .אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (^) יובהר כי ביום 23.01.19 חל שינוי מדיניות מהותי בקרן ובשם הקרן. עד ליום זה היה שם הקרן מור אג”ח בינלאומי (0B) מוגנת מט”ח.

WordPress Image Lightbox