מור (QEF (2B תיק מנוהל

מור (QEF (2B תיק מנוהל | מס’ ני”ע 5128376

דמי ניהול1: 0.95%

הקרן היא קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה ביום 23.10.18.

קרנות הנאמנות הישראליות מסווגות בחוקי המיסוי האמריקאים כחברות השקעה פאסיביות (PFIC – Passive Foreign Investment Companies). כתוצאה מכך חייבים משקיעים בעלי אזרחות אמריקאית או גרין קארד בדרך כלל בשיעורי מס הון גבוהים בעקבות רווח על ההשקעה. כמו כן, משקיעים אלו לא יכולים לקזז הפסדים אל מול רווחים לאור הגדרת ההשקעה כ- PFIC.

פתרון ההשקעה הייחודי של מור:

QEF הוא הליך ניטור ובקרה חשבונאי של נכסי הקרן, שבסופו מופק על ידי מנהל הקרן דו”ח שנתי ייעודי לטובת התאמת סוגיות מס רווחי הון עבור משקיעים שהם תושבי ישראל ובעלי אזרחות אמריקאית ו/או נושאי גרין קארד.

 

הליך ה- QEF עשוי לאפשר למשקיעים ליהנות משיעורי מס רווחי הון מופחתים ביחס להשקעה בניירות ערך או מכשירי השקעה אחרים שאינם מוגדרים כ-QEF.

משרד רו”ח פילים שטיין המתמחה בתחום מיסוי בינלאומי משמש כיועץ חיצוני למנהל הקרן בהיסטים הנוגעים להכרה בקרן כ-QEF כגון הפקת , עריכת ופרסום דוחות עבור הקרן.

למי מתאימה הקרן?

הקרן מתאימה לציבור הרחב וכן למשקיעים שהינם תושבי ישראל ובבעלותם אזרחות אמריקאית ו/או הנושאים גרין קארד.

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק אג”ח מנוהל השואף לשלב אג”ח ממשלתיות ואג”ח חברות תוך חשיפה לאפיק השקלי והצמוד3, בהתאם לנתונים כלכליים ויכולת המחקר וניתוח החוב של מנהל הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 30% משווי נכסי הקרן2.

דוחות QEF:

2018

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף / דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. פרופיל החשיפה : 2- עד 30% חשיפה למניות B- עד 30% חשיפה למט”ח. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993.  (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. (3) אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור.

WordPress Image Lightbox