מור(4B) מניות גלובלית עד 30% מט”ח^

מור(4B) מניות גלובלית עד 30% מט”ח^ | מס’ ני”ע 5125927

דמי ניהול1: 1.65%

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק מניות גלובלי המאפשר למשקיע להיחשף לפיזור השקעה בסקטורים ומניות הנסחרים מחוץ לישראל. הקרן תפעל להגנת מטבע על נכסי הקרן, כאשר הגנת המטבע תעמוד על שיעור של לפחות 70% מסך נכסי הקרן בכל תנאי שוק. מנהל הקרן ישאף לפזר את השקעות הקרן על פני מספר שווקים ומדינות בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים.

הקרן עתידה להתפרק ביום 13/02/20 . לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 14/01/20 אסמכתא מס’ 2020-03-005559.

עיקרי מדיניות השקעה2:

  • שיעור החשיפה של הקרן למניות הנסחרות בחו”ל לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • שיעור החשיפה של הקרן, בערך מוחלט, למט”ח, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, זאת על ידי צמצום החשיפה למט”ח באמצעות אופציות וחוזים עתידיים.
  • שיעור החשיפה של הקרן לאג”ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  • הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**.
  • הקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו”ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. פרופיל חשיפה: B- עד 30% חשיפה למט”ח. 4- עד 120% חשיפה למניות. (*) “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח  מ- שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מודרגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך (BBB-) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (**) כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני”ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס’ אסמכתא 2016-03-034993. (2) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף קרן ו/או דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.(^) עד לתאריך 06.05.19 היה שם הקרן מור (4B) מניות גלובלית מוגנת מט”ח.

 

WordPress Image Lightbox