950505

גילוי נאות

גילוי נאות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("החוק")

תיאור מבנה קבוצת מור

י.ד. מור השקעות בע"מ ("י.ד. מור") היא חברה ציבורית שהנפיקה לציבור מניות ואופציות.
י.ד. מור ומחזיקה במספר חברות המשתייכות לקבוצת מור ("קבוצת מור" או "הקבוצה"). מור בית השקעות עוסקת באמצעות חברות הקבוצה, במגוון פעילויות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קרנות השקעה, קופות גמל ומוצרים פנסיונים ומתן שירותי תיווך במסחר בניירות ערך זרים ("ברוקראז'"). פעילויות כאמור מבוצעת, בין היתר, באמצעות החברות הבאות:

1. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ ("מור ניהול תיקים") - חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;
2. מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ ("מור קרנות נאמנות") - חברה המנהלת קרנות נאמנות ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;
3. מור גמל ופנסיה בע"מ ("מור גמל ופנסיה") - חברה ציבורית שהונפקה בפברואר 2022, ומשמשת כחברה מנהלת של קופות גמל וקרנות פנסיה (ובכלל זה, קרנות השתלמות המהוות נכס פיננסי לפי חוק הייעוץ) ונמצאת בשליטת של י.ד. מור;
4. מור מגנה איי.אם בע"מ - חברה המתמחה במתן שירותי ברוקראז' ללקוחות מוסדיים וכשירים;
5. הבית – מור השקעות בע"מ - חברה בבעלות מלאה של י.ד מור, העוסקת בניהול והחזקת נכסי הנדל"ן שבבעלות הקבוצה.
6. מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ - חברה הנמצאת בשליטת י.ד מור ועוסקת בניהול קרנות השקעה, באמצעות חברות המוחזקות על-ידה. בין קרנות ההשקעה המנוהלות:

  • 1L-MORE Alternative Credit Fund L.P;
  • מור קו אינווסט (אל.פי) שותפות מוגבלת;
  • מור קנדה 3 שותפות מוגבלת (סטארלייט);
  • אגד קרנות חוב שותפות מוגבלת;
  • מור קשרי משקיעים קרן מלאגה בע"מ;

גילוי נאות וזיקה לנכסים פיננסיים – מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק, מור ניהול תיקים מתכבדת להביא לידיעתכם את הבאים:

1. מור ניהול תיקים היא בעלת רישיון מנהל תיקים (מספר רישיון 584) ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק.
2. מור ניהול תיקים היא תאגיד קשור למור קרנות נאמנות ולמור גמל ופנסיה והיא בעלת זיקה למוצרים הפנסיונים ולנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידן ו/או על ידי חברות אחרות בקבוצת מור, לרבות זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור קרנות נאמנות.
3. הואיל ולמור ניהול תיקים יש זיקה למוצרים הפנסיונים ולנכסים הפיננסיים של חברות בקבוצת מור, קיימת אפשרות שמור ניהול תיקים תעדיף את המוצרים והנכסים המנוהלים על ידן על פני מוצרים פנסיונים ונכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין למור ניהול תיקים זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, זיקה כאמור לא תיחשב כניגוד עניינים.
4. זיקה כאמור היא לאור כך שהמוצרים הפנסיונים והנכסים הפיננסיים מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על ידי חברות קשורות למור ניהול תיקים ו/או חברות בקבוצת מור, וכן הואיל ומור ניהול תיקים ו/או חברות קשורות בקבוצת מור עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצרים הפנסיונים ובנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

לרשימת של הנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי מור קרנות נאמנות - לחצו כאן>>

לרשימת קופות הגמל והחיסכון וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מור גמל ופנסיה  - לחצו כאן>>

הערות משפטיות

מור בית השקעות בע”מ ו/או חברות הבת (להלן "מור") ו/או עובדיהן אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים והחישובים המוצגים באתר או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר המוצגים בו. המוצג באתר פורום מהווה הזמנה לקנות או למכור ניירות ערך. מור, הדירקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או (כל חלק עבור כל) הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במוצג באתר. מור, הדירקטוריון שלה או מנהליה יכולים, עד בהתאם למגבלות החוק, להיות בעלים, להחזיק, להשקיע או להתעניין, לקנות ולמכור במסחר בניירות ערך או סחורות, הקשורות בצורה ישירה או עקיפה לנושאים המועלים והנמצאים באתר.