950505

תנאי שימוש

י.ד. מור השקעות בע"מ, מור גמל ופנסיה בע"מ וכל שאר החברות מקבוצת מור בית השקעות ("קבוצת מור" או "מור"), מציגה באתר האינטרנט שלה: www.moreinvest.co.il ("האתר"), מידע בנושאים שונים בתחומים של שוק ההון, ניירות ערך, חיסכון פנסיוני, בין היתר, באמצעות שימוש בתמונות, טקסטים, גרפיקה, קטעי וידאו, יישומי תוכנה, צלילים ועוד ("המידע" או "השירות") עבור כל הגולש/ת באתר ("המשתמש"), וזאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

יובהר כי תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מכוונים לשני המינים כאחד.


1. השימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש ולמדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע המפורסמים באתר – ללא כל הגבלה או הסתייגות.

2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במידע אליו הוא נחשף באתר או באמצעות כניסה לאזור האישי או לפורטל המעסיקים או לפורטל סוכנים, לשום מטרה בלתי חוקית, לרבות בניגוד למטרות שעבורן נועד האתר, וכן לשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש שלהלן ומדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת הסייבר המפורסמים באתר של קבוצת מור.

3. קבוצת מור עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור אחרים ועבור עצמה, בניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, בניהול קרנות נאמנות ועוד.

4. מובהר כי המידע המופיע באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, בכפוף להוראות הדין והמתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

5. אין לראות במידע המופיע באתר התחייבות של קבוצת מור להשגת תשואות עודפות. אין במידע על תשואות שהוצגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

6. על אף שקבוצת מור נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הם נכונים, מבוססים ואמינים, קבוצת מור אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וקבוצת מור או מי מעובדיה, נושאי המשרה בה או בעלי השליטה בקבוצה לא יישאו באחריות לנזק, הפסד או הוצאה שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור המידע באתר ואשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

7. כל מידע אשר מתייחס לקרנות נאמנות או קופות גמל או קרנות פנסיה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות או להצטרפות לקופות גמל או קרנות פנסיה. כל מידע אשר מתייחס לנייר ערך מסוים או לנכס פיננסי בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישורים, אינו מהווה הצעה או המלצה.

8. אין במידע האמור משום הבעת דעה כל שהיא על החברה הנסקרת במידע או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך שהחברה מציעה. קבוצת מור משתתפת בהנפקות ציבוריות ו/או פרטיות והיא עשויה להשתתף בהנפקות של חברות שלגביהן מתפרסם מידע באתר.

9. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות ("הזכויות"). זכויות אלו הן בבעלות קבוצת מור ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן.

10. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

11. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מקבוצת מור. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של קבוצת מור כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע.

12. כל המידע המופיע באתר, לרבות קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים למשתמש באמצעות כניסה לאזור האישי של המשתמש או לפורטל המעסיקים או לפורטל הסוכנים – עומד לרשות המשתמש AS-IS (כמות שהוא). השימוש באתר נעשה על ידי המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שקבוצת מור עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים באתר.

13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו לצורך רישום או כניסה לאזור האישי או לפורטל באתר וכי מסירת המידע האמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. עם זאת, יובהר, כי ללא מסירת המידע אודותיו, לא ניתן יהיה לצרף את המשתמש לקבלת שירותים מהקבוצה. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של הקבוצה, ולשימוש בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

14. המשתמש מסכים שקבוצת מור תעביר את המידע שיימסר לה אודותיו למי מטעמה ו/או לצדדים אחרים. כמו כן, המשתמש מסכים כי קבוצת מור ו/או מי מטעמה ו/או צדדים אחרים תוכל להשתמש במידע, לרבות לצרכים שיווקיים כגון: שליחת חומר מקצועי או שיווקי בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, לרבות דואר, הודעת SMS, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון ושיווק ישיר, זאת, בין היתר, על פי פילוח הנתונים המצויים ברשות קבוצת מור.

15. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שקבוצת מור כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, לתקנות שהותקנו מכוחו וכן להוראות הדין ולהסדרים התחיקתיים - תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מסכים שקבוצת מור תעשה שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על כלים שונים שבניהול קבוצת מור.
16. משתמש המתנגד לשימוש בפרטיו, שמעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע של הקבוצה או שמבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיע על כך בכתב באתר האינטרנט של הקבוצה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור או בפנייה באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected]. במקרה זה הקבוצה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

17. פרטי ואמצעי הגישה המשמשים את המשתמש בעת הרישום והכניסה לאזור האישי של המשתמש באתר או לפורטל יהיו לצורך שימושו האישי בלבד והמשתמש אינו רשאי להעבירם לאף גורם אחר ללא הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של מור. כמו כן, המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת סודיות פרטי ואמצעי הגישה לאתר, לרבות אי שמירתם על גבי מחשבו האישי ו/או בכל אופן אחר אשר לא יהווה אמצעי סביר לשמירה על סודיותם. המשתמש מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בהם על ידי גורם בלתי מורשה.

18. קבוצת מור אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים או שגיאות כאמור. מור לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק-ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי – הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.

19. קבוצת מור לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ-"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת קבוצת מור.

20. קבוצת מור אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (LINKS) – ככל שיש או יהיו כאלה – והיא לא תישא באחריות למידע מכל סוג שהוא הקיים בהם ו/או לנזקים שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלה. בנוסף, מור אינה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה.

21. מובהר כי המידע הכלול באתר הוא למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם קבוצת מור ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע באתר או באתרים מקושרים, קבוצת מור מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

22. מור שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו על ידי קבוצת מור– ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מעת לעת לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי קבוצת מור בגין פעולות מסוג זה.

23. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין קבוצת מור כל קשר או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתנאי שימוש אלה.


24. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי קבוצת מור, בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה על ידי עובדי מור, ייחשב כמחייב המידע המצוי במשרדי קבוצת מור, במסמכיה הרשמיים או שנמסר על ידי עובדיה.