950505

תנאי שימוש

 

1. כללי

אנו מודים לך על הביקור באתר של מור בית השקעות בע"מ (להלן: "מור") ומקווים שתמצא אותו מועיל.
השימוש באתר על כל תכניו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת ההוראות והתנאים הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש") ולפיכך, הגלישה באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ותנאים אלו, והתחייבות לפעול לפיהם. מור שומרת על זכותה להכניס שינויים בהוראות, בהודעות ובתנאים החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. למען הסר ספק, הדברים מובאים ומובעים בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד.
המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועד האתר, וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה.

 

2. תנאי השימוש, הגבלת השימוש והגבלת אחריות

המשתמש מסכים ומצהיר כי הוא עושה שימוש באתר על אחריותו הוא. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מור וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.
המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם, זמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר ניתנים לשינוי לפי שיקול דעתה של מור, ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ומור אינה מתחייבת לעדכן מידע כזה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.
הפרסומים באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. מור מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. הפרסומים הם כללים ואינם באים להחליף קבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים האישיים של כל משתמש.
מור שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

3. קישורים לאתרים אחרים

קישורים לאתרים שאינם של מור מהווים הצעה העשויה לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את מור כמסכימה או תומכת, במפורש או במשתמע, במידע או שירותים המצויים באתרים אלה, וכן אינה אחראית לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין מור אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה.

 

4. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שינתנו באתר זה. מור תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת בן השאר עפ”י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע ובכללם הבנקים. המשתמש מתחייב לשפות את מור בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג’ כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר.

 

5. קניין רוחני

כל המידע והחומרים המצויים באתר, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכיות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת.

 

6. אבטחה

מור עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת מור אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. מור לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

7. כללי

על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש והשימוש בו זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.