Group 4 (1)

אחריות חברתית

קבוצת מור מחויבת לקהילה בה היא פועלת, ובהתאמה - תומכת במיזמי קהילה, המאופיינים בהלימה גבוהה לערכי הליבה ולחזון החברה

 

  • הקבוצה רואה חשיבות בתמיכה בספורטאיות ובספורטאים ישראלים, המייצגים את המדינה בתחרויות בינלאומיות. במסגרת זו, הוחלט לתמוך בספורטאים וספורטאיות, תוך שמירה על לפחות 50% תמיכה בספורטאיות.
    להמשך קריאה על הספורטאים והספורטאיות שאנו תומכים בהם יש ללחוץ כאן >>
  • החברה רואה חשיבות בתרומות לעמותות, לצד הענקת מלגות לסטודנטים/ות וכן מתן במה לעמותות במסגרת הכנס השנתי של מור פירסט, מועדון המשקיעים הכשירים של קבוצת מור.
  • הקבוצה פועלת בתחום הפיננסי, ואנו רואים אחריות גדולה במתן כלים לעצמאות כלכלית בקרב נשים, לצד קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה בתחום.
  • הקבוצה מעודדת תרומה לקהילה בקרב עובדות ועובדים, לצד תרומות כספיות לעמותות נבחרות.
  • תרומה מקרן נאמנות - מור קרנות נאמנות תורמת מידי חודש 10% מההכנסות (נטו) מקרן נאמנות ייעודית, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.
  • בספטמבר 2020 השיק המשרד לנושאים אסטרטגיים את תכנית ה-IMPACT NATION, במטרה לעודד חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידי, על פי תקנים מקובלים. מור השתתפה בתוכנית, ובהתאם, פירסמה במאי 2022 דוח אחריות תאגידית על פי עקרונות תקן ה-Global Reporting Initiative) GRI). אנו נעזרים בתקן ובדוח על מנת לנתח את תמונת המצב של הארגון ולדייק לעתיד את המטרות והעשייה שלנו בתחום הסביבתי, כלכלי וחברתי.

הערות משפטיות

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.