0M4A8158

מור גמל ופנסיה

אודות

מור גמל ופנסיה מקבוצת מור בית השקעות נסחרת בבורסה בת"א החל מפברואר 2022.
החברה מנהלת נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים במוצרי חיסכון ארוך טווח, בהם: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד. בספטמבר 2021, נבחרה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לניהול קרן פנסיה נבחרת.
מור גמל ופנסיה החלה לפעול בשנת 2018, לאחר השלמת הרכישה של חברת אינטרגמל.

הערות משפטיות

שווי שוק נכון ל-30.04.24 והיקף נכסים נכון ל-17.03.24.

המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה והשימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. חברת מור גמל ופנסיה בע"מ הנה חברה מנהלת של קופות גמל, וכן בעלת רישיון מבטח בענף הפנסיה וצפויה להתחיל לנהל "קרן פנסיה נבחרת" החל מחודש אפריל 2022. אין במידע כדי להוות שיווק או ייעוץ פנסיוני, ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק או ייעוץ פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.