רשימת הנכסים הפיננסיים של מור

מקרא פרופיל חשיפה

חשיפה למניותסימול
ללא חשיפה למניות0
עד 10% חשיפה למניותA
עד 30% חשיפה למניותB
עד 50% חשיפה למניותC
עד 120% חשיפה למניותD
עד 200% חשיפה למניותE
מעל 200% חשיפה למניותF
חשיפה למט”חסימול
ללא חשיפה למט”ח0
עד 10% חשיפה למט”ח1
עד 30% חשיפה למט”ח2
עד 50% חשיפה למט”ח3
עד 120% חשיפה למט”ח4
עד 200% חשיפה למט”ח5
מעל 200% חשיפה למט”ח6

קרנות הגידור של מור

מור השקעות אלטרנטיביות
מור גידור גמישה

קרנות הנאמנות של מור

מס’ ני”עשם
5109731מור גמישה (4D)
5107701מור (4A) מנייתית
5119466מור (4B) מניות ישראל
5119813מור כספית (00)
5114020מור בונד שקלי (00)
5121579מור ריבית משתנה  (00)
5109756מור שקלית מדינה (00) ללא מניות
5115621מור מק”מ פלוס (1A)
5117510מור (00) מדדית מדינה ללא מניות
5121090מור (2A) מדדית פלוס
5118641מור (00) מדינה מנוהלת
5119078מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%
5121249מור (1D) י10/90 תיק חו”ל
5107685מור (0C) אג”ח בינלאומי
5118633מור (0A) (!) תיק אג”ח מנוהל
5114046מור נבחרת אג”ח (0B)
5121587מור 10/90 (1A)
5107693מור אג”ח פלוס (1A)
5109749מור מעשר אג”ח (1A)
5119821מור 15/85 (2A)
5122726מור 20/80 (2B)
5119086מור (2A) תיק אג”ח מנוהל + 30%
5122726מור 20/80 (2B)
5122817מור (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
5123740מור (4D) מניות גלובלי
5123294מור (0A) אג”ח ישראל
5124326מור (4B) יתר
5124300מור (4B) נדל”ן
5124342מור (1A) (!) אג”ח הזדמנויות
5125257מור מניות ערך (4D)
5125927מור (4B) מניות גלובלית עד 30% מט”ח
5122718מור סולידית (0A)
5125885מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט
5126206מור (1D) חסכון פלוס נקוב $
5125901מור אג”ח חברות (1A)
5125877מור (1B) תיק אג”ח + 10%
5125919מור 25/75 (2B)
5125893מור (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט
5124805מור (3B) תיק השקעות
5127477מור (2A) אג”ח + 15%
5127725מור (4D השקעות
5128376מור (QEF (2B תיק מנוהל
5128863מור (3D) עוקבת תיק 4 דיסקונט
5128962מור (4D) מניות טכנולוגיה
5129457מור (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

(!) סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי, בנסיבות או בשיעורים הבאים: 1. שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. 2. שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). 3. שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).  “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.

WordPress Image Lightbox