מושגי יסוד פנסיה 850500

לדעת MORE על הפנסיה שלך: המושגים שיעזרו לך לדעת יותר

קרן הפנסיה היא אחד החסכונות הכי חשובים שלנו, מאחר שהיא צפויה לסייע לנו לשמור על מצבנו הכלכלי בגיל הפרישה. הנה כל מה שחשוב לדעת כדי להבין הרבה יותר

מקדם קצבה

מקדם קצבה או מקדם המרה, הוא מספר בו מחלקים את הצבירה על מנת לדעת את גובה קצבת הזקנה. המקדם קבוע בתקנון (ויכול להשתנות מעת לעת) ונקבע על פי לוחות תמותה/נתונים אקטואריים. לדוגמה: פורש/ת עם צבירה של מיליון שקלים ומקדם המרה של 200 - יקבלו קצבה חודשית לכל ימי חייהם בגובה של 5,000 שקלים.

משכורת מבוטחת

המשכורת המבוטחת היא המשכורת החודשית המדווחת ממעסיק ומחושבת לפי סכום התגמולים חלקי שיעור התגמולים. לדוגמה: הפקדה של 1,000 שקלים (תגמולים) חלקי שיעור של 12.5% - המשכורת המדווחות היא בסך של 8,000 ש"ח. המשכורת הקובעת מה גובה הכיסוי הביטוחי היא "המשכורת הקובעת" ולא "המשכורת המבוטחת".

משכורת קובעת

המשכורת לפיה מחושבת ומשולמת קצבת נכות או קצבת שאירים לעמית/ה. המשכורת מחושבת לפי ממוצע המשכורות המבוטחות צמודות למדד, לפי הגבוה מבין: שלושה חודשים אחרונים, 12 חודשים אחרונים או 12 חודשים שלפני 12 חודשים אחרונים.

הודעה למעסיק - נספח ו'

בעת הצטרפות העמית/ה לקרן, בטרם ביצוע ההפקדה הראשונה - תישלח למעסיק הודעה על בחירת עובד/ת בקרן פנסיה. בהודעה יפורטו פרטי חשבון הבנק לצורך העברת הכספים. לדוגמה: עובד/ת שבחרו בקרן הפנסיה הנבחרת של מור גמל ופנסיה - על המעסיק לעדכן את בחירת העובד/ת במערכות השכר ולהעביר את ההפקדות לקרן הפנסיה של מור גמל ופנסיה בהתאם לפרטים המפורטים בהודעה.

קצבת נכות

קצבה חודשית המשולמת לעמית/ה מבוטחים שבשל מצבם הבריאותי כושרם לעבוד נפגע לפחות ב-25%, וכתוצאה מכך הם אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם או בכל עבודה אחרת המתאימה לפי השכלתם, הכשרתם או ניסיונם במשך תקופה העולה על 90 ימים קלנדריים רצופים.

קצבת זקנה

קצבה המשולמת לעמית/ה הזכאים לקבל קצבת פרישה מכספי הפנסיה שאותם צברו החל מגיל 60. גובה הקצבה נקבע בהתאם לסכום הצבירה שצברו, מקדם הקצבה המותאם לגילו/ה של העמית/ה ולמסלול הפרישה שבחרו.

קצבת שאירים

קצבה חודשית המשולמת לשאירים בעת פטירת העמית/ה. הזכאים לקצבת שאירים הם אלמן/אלמנה (כולל ידוע/ידועה בציבור), יתום (עד גיל 21), ילד מוגבל יתום והורה הסמוך על שולחנו. שיעור הקצבה שיקבלו השאירים נקבע לפי מסלול הביטוח שבחרו העמית/ה, אך לא יותר מ-100% מהשכר הקובע.

ויתור על כיסוי ביטוחי

עמית/ה ללא בן/בת זוג עם או ללא ילדים רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי לשארים. עלות הכיסוי הביטוחי תופנה לצורך הגדלת הצבירה של העמית/ה בקרן. בכל שנתיים העמית/ה נדרש/ת לחדש את תקופת הוויתור ככל ואין שאירים.

ילד עם מוגבלות

ילד של עמית/ה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו לראשונה בזכאות לקבלת קצבת נכות כללית לאחר מועד הצטרפותו לקרן אך בטרם הגיע הילד לגיל 21. ובלבד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו.

ילד נבחר עם מוגבלות

ילד של עמית/ה שהעמית/ה רכשו בשלו כיסוי לילד נבחר עם מוגבלות, והוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו.

חוק פנסיית חובה / צו הרחבה

משנת 2008 כל המעסיקים מחויבים להפריש הפרשות פנסיוניות בגין עובדיהם. ההפרשות מחולקות בין תגמולי מעביד, תגמולי עובד/ת ופיצויים. שיעור ההפרשות המינימליות כיום הן: 6% תגמולי עובד, 6.5% תגמולי מעסיק, 6% פיצויים מעסיק.

תום תקופת כיסוי ביטוחי / גיל פרישה

בקרן פנסיה ניתן לבחור, בכל עת, מתי יסתיימו הכיסויים הביטוחיים לנכות ושאירים – בגילים: 60, 62, 64, 67. יצוין כי אין חובת פרישה וקבלת קצבה בגיל הנבחר, אולם הפקדות שיתקבלו לאחר גיל זה, ייכנסו לחיסכון בלבד.

תקנון

התקנון הוא מסמך המסדיר ומפרט את הזכויות והחובות של העמיתים בקרן הפנסיה ואת פעילות הקרן. תקנון קרן הפנסיה של מור מתעדכן מעת לעת על פי אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מאזן / עודף / גירעון אקטוארי

אחת לרבעון ומידי שנה קרן הפנסיה מבצעת איזון בין ההתחייבויות (התשלומים הצפויים) אל מול הנכסים של הקרן. כאשר ההפרש בין הנכסים לבין ההתחייבויות הוא חיובי, לדוגמה: היה ובסוף הרבעון נותרים בקופה עודפים שלא שימשו את הקרן לצורך תשלום התביעות, הקרן תחזיר את העודפים בחזרה לעמיתים של הקרן. היה ובסוף הרבעון חסר כסף - הקרן גובה את התשלום (מהיתרה הצבורה) מכלל העמיתים.

דמי ניהול

עמלה המשולמת על ידי העמיתים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה והכוללת: (1) דמי ניהול מהפקדה חודשית (2) דמי ניהול מצבירה שנתית (3) דמי ניהול הוצאות בגין ניהול השקעות (אלו העמלות המשולמות לצורך ניהול השקעה או בעבור עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך). בקרן הפנסיה המקיפה הנבחרת של מור, דמי הניהול הם בשיעור של 1% מההפקדה החודשית ו-0.22% מהצבירה השנתית, וזאת לתקופה של 10 שנים לפחות.

מסלקה פנסיונית

המסלקה הפנסיונית היא מערכת המאפשרת העברת מידע וביצוע פעולות לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד/ת. המערכת מאפשרת למעסיק/חברה מנהלת/בעל רשיון פנסיוני או עמית לקבל ולהעביר מידע לגוף מוסדי. חשוב לציין שסוכנ/ת או משווק/ת פנסיוני רשאים לקבל מידע מהמסלקה הפנסיונית בכפוף לאישור וקבלת ייפוי כוח חתום.

ימי עסקים

ימי עסקים הם ימי חול. לא נכללים: ימי שבתון, שישי, שבת ושבתון, ימות ראש השנה, ערב ויום כיפור, ערב סוכות ושמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, פורים, יום העצמאות, שבועות ויום בחירות.

סכום קצבה מזערי

בסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח-2005 הוגדר סכום קצבה מזערי, כאשר מעל סכום זה ניתן לבצע היוון קצבה/משיכת קצבה מוכרת. סכום הקצבה נכון לשנת 2024 הוא 5,012 שקלים.

תקרת הפקדה

בקרן פנסיה מקיפה קיימת תקרת הפקדה שנתית בגובה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (5,140 ₪ לחודש או 61,680 שקלים לשנת 2024). הפקדות מעל תקרה זו יועברו באופן אוטומטי לקרן פנסיה כללית.

תקופת אכשרה

תקופה בת 60 חודשים (חמש שנים) בה העמית/ה לא יהיו מבוטחים בגין מחלה קיימת שהייתה לו/ה טרם הצטרפותם לקרן/חידוש כיסוי ביטוחי בקרן. תקופת אכשרה עלולה להתחיל מחדש גם  במקרים כגון: הפסקת הפקדות במשך למעלה מ- 5 חודשים, משיכת תגמולים, גידול הכיסוי הביטוחי ועוד.

הבטחת קצבה

במועד קבלת קצבת הזקנה ניתן לבחור כי הקצבה תשולם גם לאחר מות הפנסיונר/ית. ניתן לבחור הבטחה ל-60, 120, 180 או 240 חודשים, אך לא יאוחר מגיל 87. משך הבטחת הקצבה משפיע על גובה הקצבה החודשית לפנסיונר/ית.

מודל מנוהל תלוי גיל

מסלול השקעה בו הכספים מנוהלים באופן אוטומטי המותאם לגיל העמית/ה. המסלולים הם: לעמיתים עד גיל 50, לעמיתים בין גיל 50 עד 60 ולעמיתים מגיל 60 ומעלה. עמית/ה שיגיעו לגיל התקרה של המסלול יועברו אוטומטית למסלול הבא הקיים במודל תלוי גיל.

ארכת ביטוח

כיסוי ביטוחי החל באופן אוטומטי על ידי החברה המנהלת בעת הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה וזאת לתקופה של חמישה חודשים. עלות הכיסוי הביטוחי תגבה מרכיב התגמולים ביתרה הצבורה של העמית/ה בקרן, אלא אם ביקשו לגבות בהוראת קבע.

הסדר ביטוח (הסדר ריסק)

במקרה של הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה מעבר לתקופת "ארכת הביטוח" (למשך של יותר מחמישה חודשים) קיימת אפשרות להמשיך לשמור על הכיסוי הביטוחי באמצעות תשלום עבור כיסויים ביטוחיים בלבד, וזאת לתקופה שאינה עולה על תקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה או עד לתקופה של 24 חודשים (לפי המוקדם מביניהם). לשם הצטרפות להסדר ביטוח יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן הפנסיה לכל המאוחר עד ליום האחרון של ארכת הביטוח. תשלום דמי הביטוח בתקופת הסדר הביטוח יכול להיעשות מתוך רכיב התגמולים ביתרה הצבורה בקרן או באמצעות הוראת קבע.

חשוב לציין כי נשים רבות שיוצאות לחופשת לידה לא מאריכות את הכיסוי הביטוחי בזמן יציאתן לחופשה ללא תשלום (חל"ת). במקרה כזה, זכויותיהן בקרן עלולות להיפגע.

ותק / גיל תחילת כיסוי ביטוחי

בעת הצטרפות לקרן הפנסיה נקבע לעמית/ה גיל תחילת כיסוי ביטוחי. הגיל קובע את שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים. עמית/ה שמעבירים כספים מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת, שומרים על גיל תחילת הכיסוי הביטוחי שנקבע עבורם בקרן המעבירה. ייתכנו מקרים בהם גיל הכיסוי הביטוחי מתאפס, למשל בעת משיכת תגמולים.

רצף ביטוחי

בקרן פנסיה קייימת חשיבות  על רצף הפקדות פעיל חודש בחודשו לטובת שמירה על הכיסוי ביטוחי. עמית/ה שלא מפקידים לקרן במשך יותר מ-5 חודשים (תום תקופת "ארכת הביטוח") הרצף הביטוחי שלהם ייפסק, וחידוש הביטוח עלול יהיה כרוך בתקופת אכשרה חדשה למשך חמש שנים (60 חודשים).

נכות מתפתחת

עמית/ה שמקבל/ת קצבת נכות - גובה הקצבה אינו משתנה לאורך השנים(למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן) ונקבע לפי גובה השכר הקובע שחושב במועד יציאתו לנכות, וזאת בניגוד לעמיתים עובדים שלרוב צפויים לגידול עתידי במשכורת.  "קצבת נכות מתפתחת" – מאפשרת לעמיתים מקבלי קצבת נכות לקבל העלאה קבועה בשיעור של 2% לשנה לקצבת הנכות שלהם במקום קיבוע של קצבת הנכות לפי השכר שחושב במועד יציאתם לנכות. קצבת נכות מתפתחת מתאימה במיוחד למי שעובדים במקצועות שרמת השכר בהם מתפתחת לפי ותק.

נכות כפולה

קצבת נכות משולמת לעמית/ה בקרן פנסיה החל מהחודש השלישי לנכות. מי שרכשו קצבת נכות כפולה יקבלו בחודש השלישי והרביעי קצבאות כפולות (בגין החודשים הראשון והשני). קצבת נכות כפולה היא כיסוי ברירת מחדל לכל המצטרפים לקרן הפנסיה, ניתן לבטל את הכיסוי (עלות הכיסוי תועבר לטובת חיסכון).

הערות משפטיות

קרנות הפנסיה של מור בית השקעות מנוהלות על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") העוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפיננסיים המנוהלים על ידה. הצטרפות לקרן פנסיה היא בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, לתקנון הקרן ולנהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. הדברים מוצגים בכתבה באופן אינפורמטיבי ותמציתי בלבד, ואין לראות באמור משום פרסום, שיווק מסוג כלשהו, הצעה לשיווק או ייעוץ מסוג כלשהו פנסיוני אישי או פיננסי או מיסויי המותאם לצרכים האישיים של הלקוח/ה. מבלי לגרוע מהאמור, אין לראות בהצגת הכתבה משום שיווק פנסיוני, הצעה או הזמנה לשיווק כאמור והם אינם מהווים תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין המתחשב בצרכים האישיים של הלקוח/ה.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

ניוד קרן פנסיה - מדריך למעבר מהיר ונכון

החיסכון הפנסיוני הוא משמעותי מאוד לעתיד שלנו – וחשוב לוודא שהוא נמצא בידיים נכונות. כיום, קל יחסית לנייד את קרן הפנסיה, אבל כדאי לשים לב לכמה דברים

5 דברים שחשוב לדעת על פנסיה

איך עוקבים אחר ביצועי הפנסיה, אילו התאמות אישיות ניתן לעשות ומה ההשפעה של הגיל על מסלולי ההשקעה?

קרן פנסיה נבחרת - המדריך

מי בוחר את קרן הפנסיה הנבחרת, האם מדובר בדמי הניהול הנמוכים ביותר בשוק – ומה מטרת המהלך

כל הטעויות שכדאי להימנע מהן בניהול קרן פנסיה

חשוב להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל צעיר ככל הניתן, להימנע ככל הניתן ממשיכת כספי הפיצויים ולוודא שהמעסיק ממלא את חובותיו. חמש עצות שיעזרו להגדיל את החיסכון הפנסיוני

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?