מור קופות גמל בע"מ- העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ההסדר החוקי כפי שבא לידי ביטוי בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964, ובתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח -2008, אוסר על העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות גמל קשורות (קופות גמל הנשלטות ו/או המנוהלות בידי אותו אדם או ביד צדדים קשורים), או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית.

יחד עם זאת הוגדרו על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, במסגרת חוזר גופים מוסדיים, " העברת זכויות עמיתים שלא במזומן", מספר 2009-9-8 הנחיות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

העקרונות לביצוע העברה כפי שנקבעו בחוזר כאמור הם:

סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ₪ או מעל ל-1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מבניהם.

לא תהיה כל אפליה בין העמיתים שנשארים בקופה או יוצאים מן הקופה.

מן הקופה המעבירה יועבר חלק יחסי מכול נכס המוחזק על ידה לפני העברה.

בעת העברת נכסים לא סחירים, לא ניתן להעביר נכסים חלקיים, בין אם מדובר בפיקדון או שטר הון מאחר ולא ניתן לפצל הסכמים של נכסים אלו.

בעת העברת ניירות ערך זרים יש להקפיד על העברה של יחידות אשר ניתן לסחור בהן.

בעת ביצוע העברה של זכויות עמיתים יש להקפיד לא ליצור חריגה ממדיניות ההשקעות המוצהרת ו/או מהוראות ההסדר החוקי.

כל העברה של זכויות עמיתים שלא במזומן תאושר טרם ביצועה על ידי ועדת ההשקעות.

 

הנהלת מור קופות בע"מ, לאור מדיניות ההשקעות בכל מסלול השקעות המנוהל בקופת הגמל וקרן ההשתלמות (מסלולים מחקי מדד אשר הכספים בכל מסלול מושקעים בנכסים המחקים מדד ספציפי אחר) החליטה שכל העברת כספים על ידי חוסך תבוצע במזומן בלבד ולא תתאפשר העברה שלא במזומן וזאת על מנת להימנע מכל פגיעה אפשרית בעמיתי קופות הגמל ו/או מסלולי ההשקעה המעורבים בהעברה.

בהתאם להחלטת הנהלת החברה לא בוצעה כל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.