מסלולי קופת הגמל "אלפא מור תגמולים":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
אלפא מור תגמולים – מניות 12531 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 5.96% 30.48% 164,482
אלפא מור תגמולים – מדרגות עד 50 12532 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 3.21% 14.53% 205,037
אלפא מור תגמולים – מדרגות 50 עד 60 12533 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 3.92% 13.98% 685,752
אלפא מור תגמולים – מדרגות 60 ומעלה 12534 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 2.80% 9.40% 418,470
אלפא מור תגמולים – מחקה מדד תל אביב 35 8695 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35.

17.46%-

 

13.97%- 1,373
אלפא מור תגמולים – אג"ח ממשלת ישראל,צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים  8696 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 0.20%- 1.88% 4,066
אלפא מור תגמולים – מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 2.31% 7.03% 11,717
אלפא מור תגמולים – מדד תל בונד 20 8698 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 6.06%- 4.48%- 1,207
אלפא מור תגמולים – מזומנים ושווי מזומנים 8699 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 3,813
אלפא מור תגמולים – מחקה מדד S&P 500 9452

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד

S&P500.

3.45%- 3.11% 9,726
אלפא מור תגמולים – מעורב מחקה מדדים 9677 נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות.  6.80%- 3.62%-  1,613
אלפא מור תגמולים- אג"ח עד 25% במניות  12957 חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. 1.51% 4,019

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש יוני 2020.

סך הנכסים נכון לסוף חודש יוני 2020.