מסלולי קופת הגמל "אלפא מור תגמולים":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
אלפא מור תגמולים – מניות 12531 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 36.93% _ 9,217
אלפא מור תגמולים – לבני 50 ומטה 12532 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 20.99% _ 8,975
אלפא מור תגמולים – לבני 50 עד 60 12533 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 19.80% _ 15,174
אלפא מור תגמולים – לבני 60 ומעלה 12534 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול. 16.92% _ 11,478
אלפא מור תגמולים – מניות תל אביב 35 8695 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35.  

8.70%

 

2.87%- 1,427
אלפא מור תגמולים – מדדיות ממשלתיות 8696 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 8.74% 7.32% 2,536
אלפא מור תגמולים – שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 8% 7.44% 503
אלפא מור תגמולים – תל בונד 20 8698 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 7.71% 5.3% 951
אלפא מור תגמולים – מזומן 8699 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 1,080
אלפא מור תגמולים – מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9452

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד

S&P500.

12.39% 0.92% 5,732
אלפא מור תגמולים – מעורב מחקה מדדים 9677 נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות.  8.7% 2.73%  1,507

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש ספטמבר 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש ספטמבר 2019.