משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9 2017):

 1. כללים וזכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה:
  א) בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים;
  ב) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים;
  ג) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
  ד) המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי (רצ"ב בתחתית העמוד- סעיף 2 להלן);
  ה) המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;
  ו) החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה;
  ז) לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – בלבד שהתקיימו שני אלה:
  1) לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963;
  2) התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.
 2.  אופן המשיכה:
  על המבקש לעמוד בכל כללי הזכאות למשיכה (ע"פ סעיף 1 לעיל) ולהגיש את המסמכים הבאים (על כל יורש להגיש בנפרד):
  • טופס בקשה למשיכת כספים על ידי מוטב/ יורש (לטופס משיכה) ;
  • כתב התחייבות ושיפוי חתום ע"י המבקש (הצהרה וכתב שיפוי );
  • צילום ת.ז של המבקש (ת.ז ביומטרית יש לצלם משני הצדדים) ;
  • צילום המחאה או אישור לניהול חשבון;
  • כאשר מדובר בכספי פיצויים יש לצרף בנוסף -אישור פקיד שומה (לאחר סיום העסקה);
  • במידה ונפטר בעת העסקה יש לפנות לחברה מנהלת;
 3. הגשת הבקשה:
  את הבקשה יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות המייל: amitim@more.co.il
  • באמצעות הדואר: מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334

 

 

 

 

 

 

אפשר לעזור?