הליך בירור זכאות לכספי עמית שנפטר:

מוטבים בחשבון קופת גמל/קרן השתלמות של עמית שנפטר זכאים למשוך כספים שנצברו בחשבון העמית שנפטר על פי  הכללים הבאים:

היה ובעל החשבון מינה מוטבים בחשבון קופת הגמל יהיה זכאי כל מוטב להורות לחברה על העברת חלקו היחסי בכספי התגמולים (על פי המצוין בטופס מינוי המוטבים) לחשבון קופת גמל על שמו (בקופת גמל להבדיל מקרן השתלמות וכספים אלו יהיו נזילים וניתנים למשיכה בכל עת) או על משיכת הכספים (בקופת גמל ובקרן השתלמות).

היה ולא מונו מוטבים יהיו היורשים החוקיים של העמית שנפטר זכאים לחלקם בכספים שבחשבון קופת הגמל של העמית שנפטר בהתאם לצו קיום צוואה ו/או צו ירושה.

לצורך בירור קיום מינוי מוטבים יש לשלוח לחברה תעודת פטירה והחברה תעדכן את המוטבים בדבר הכספים להם הם זכאים.

אופן המשיכה:

כספי עמית בקופת גמל אשר נפטר הופכים להיות נזילים, ניתנים למשיכה.

אופן המשיכה של הכספים נחלק לשניים:

כספי תגמולים ישולמו למוטב / ליורש בכפוף להמצאת המסמכים הבאים לחברה המנהלת:

  • תעודת פטירה
  • טופס בקשה למשיכת כספים ע"י מוטב/יורש החתום על ידי כל אחד מן הזכאים לכספים, לקבלת הטופס לחץ כאן 
  • צילום ת.ז. של כל מוטב/יורש
  • צילום המחאה/ אישור על ניהול חשבון אליו יועברו הכספים
  • צו ירושה/ צו קיום צוואה (מקור או נאמן למקור ) במקרה ולא מונו מוטבים בחשבון.

 

כספי פיצויים ישולמו לשאירים ובהעדר שאירים חוקיים למוטבים/ יורשים.

היה והעמית נפטר לפני פרישתו מעבודה ישולמו כספי הפיצויים לשארים על פי המפורט בטופס 161 ב' של רשות המיסים (טופס הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות). היה והעמית נפטר לאחר שפרש מעבודה ישולמו הכספים למוטבים/ יורשים.

 

 

אפשר לעזור?