דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים

 

 

 לחברה אין עסקאות עם צדדים קשורים.