מסלולי קרן "מור השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור השתלמות – כללי 12535 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות. 17.23% _ 17,701
מור השתלמות – מניות 12536 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 36.18% _ 14,549
מור השתלמות – מניות תל אביב 35 8701 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35. 8.6% 1.97%- 3,044
מור השתלמות – מדדיות ממשלתיות 8702 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 8.9% 7.57% 1,345
מור השתלמות – שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 7.75% 7.28% 709
מור השתלמות – תל בונד 20 8704 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 7.59% 5.24% 492
מור השתלמות – מזומן 8705 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 489
מור השתלמות – מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד
S&P500 .
12.11% 0.54% 13,429
מור השתלמות – מעורב מחקה מדדים 9676 נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות. 7.97% 2.33% 2,502

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש ספטמבר 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש ספטמבר 2019.