Group 64

משקיעות ומשקיעים כשירים - כל מה שחשוב לדעת

משקיעים יחידים כשירים הם מי שעונים על תנאי אחד לפחות מתוך השלושה הבאים:
  • מחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-8,364,177 שקלים. נכסים נזילים יכולים להיות מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה
  • גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים ("תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרסנת האחד על האחר)
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים

הסכומים הקבועים להלן ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל משנת 2016 (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015.

 

מה צריך לעשות כדי לקבל הכרה בתור כשירים?

משקיעים העומדים בקריטריונים, לגבי היקף נכסים ו/או הכנסה אישית ומשפחתית, נדרשים לחתום על הצהרת משקיע כשיר. לאחר מכן, עורך דין, רואה חשבון או יועץ פיננסי אחר שקיבל הוכחות לגבי העמידה בקריטריונים, צריך להצהיר ולאשר זאת.

לקריאה נוספת על משקיעים כשירים>>

 

 

הערות משפטיות

סקירה זאת נערכה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו, המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה ייעוץ מיסויי, משפטי או ייעוץ מקצועי. אין בכתבה כדי להוות הצעה להשקעה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. הכתבה נערכה באופן תמציתי, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה.